Tong hop nang luc tu van 2013
Cập nhật ngày: 17-03-2014 03:18
Căn cứ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 22/2009/TT-BXD, ngày 06/7/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 27/03/2009 của UBND tỉnh Lai Châu quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu;
Căn cứ Quyết định số 774/QĐ-SXD ngày 13/12/2013 của Sở Xây dựng thành lập tổ kiểm tra năng lực hoạt động các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2013 và Thông báo số 775/TB-SXD ngày 13/12/2013 thông báo kế hoạch kiểm tra

Chi tiết
Chi bộ Sở Xây dựng
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
Ngày cập nhật: 19-02-2014 02:57
Đại biểu tham dự Hội nghị
Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/BTGĐU, ngày 08/01/2014 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. 18/02/2014, tại hội tường A3 – Trung tâm hội nghị văn hóa tỉnh Lai Châu, các chi bộ Khối tham mưu và Quản lý Nhà nước về kinh tế - kỹ thuật tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

 

Chi tiết
Hội nghị học tập, quán triệt và thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng (Khóa XI)
Ngày cập nhật: 22-10-2013 03:11
Đ/c Hà Thanh Mai - Phó Bí thư Chi bộ khai mạc Hội nghị

 

Chi tiết

Tin tức của Sở
Tong hop nang luc tu van 2013
Ngày cập nhật: 17-03-2014 03:18
Căn cứ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 22/2009/TT-BXD, ngày 06/7/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 27/03/2009 của UBND tỉnh Lai Châu quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu;
Căn cứ Quyết định số 774/QĐ-SXD ngày 13/12/2013 của Sở Xây dựng thành lập tổ kiểm tra năng lực hoạt động các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2013 và Thông báo số 775/TB-SXD ngày 13/12/2013 thông báo kế hoạch kiểm tra

 

Chi tiết
Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình, đơn giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Lai Châu
Ngày cập nhật: 11-02-2014 02:30
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Lai Châu tại Tờ trình số 631 a/TTr-SXD ngày 08/12/2013,

 

Chi tiết

 

Mẫu kỹ sư định giá hạng 2

năng lực của công ty TNHH bằng giang

Năng lực của công ty TNHH tư vấn đầu tư XD giao thông

Năng lực của công ty TNHH tư vấn đầu tư & XD TM Thái Dương

Năng lực của công ty TNHH tư vấn đầu tư và phát triển Việt Hoàng

Thông báo năng lực chi nhánh công ty CPXD lạc việt

Thông báo năng lực HĐTV An Phú Thành

Năng lực của chi nhánh công ty CPTV đầu tư XD long hà taị lai Châu

Năng lực của công ty TNHH một thành viên TV& XD Đức Anh

Thông báo năng lực của công ty TNHH Đại nam

 

Số lượt truy cập
19511

Trang Tin Điện Tử Sở Xây Dựng Lai Châu
Địa chỉ: Hương Phong 1 phường Tân Phong - Thị xã Lai Châu tỉnh Lai Châu
Điện thoại: (0231) 3876 985; Fax: (0231) 3792 385 Email: soxaydung-laichau@chinhphu.vn
Bản quyền thuộc: Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu - 2007