Giấy mời Dự triển khai, tập huấn Luật Xây dựng năm 2014
Cập nhật ngày: 10-09-2014 22:04

Chi tiết
Chi bộ Sở Xây dựng
Hội nghị quán triệt, học tập, triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội Trung ương 9 (Khóa XI) và các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương
Ngày cập nhật: 07-09-2014 09:35
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Thực hiện Hướng dẫn Số 04 - HD/BTG, ngày 04 tháng 08 năm 2014 của Ban Tuyên giáo về việc Hướng dẫn Tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) và các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương.

 

Chi tiết
Ngày Pháp luật
Ngày cập nhật: 03-08-2014 09:31
Đ/c Hà Thị Mai – Phó Bí thư chi bộ quán triệt lại Hướng dẫn sô 03-HD/UBKTTW, của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về những điều đảng viên không được làm

 

Chi tiết

Tin tức của Sở
Giấy mời Dự triển khai, tập huấn Luật Xây dựng năm 2014
Ngày cập nhật: 10-09-2014 22:04

 

Chi tiết
Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước các cấp và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
Ngày cập nhật: 07-09-2014 10:11
Các đại biểu tham dự buổi Lễ
Ngày 26/8/2014, tại Trung tâm Hội nghị văn hóa tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước các cấp và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

 

Chi tiết

 

Giấy mời Dự triển khai, tập huấn Luật Xây dựng năm 2014

Thông báo năng lực bổ sung của công ty TNHH Quang Hưng

Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013

Luật Thi đua khen thưởng năm 2013

Nghị định số 39/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen

Thông tư số 02/2011/TT-BNV, ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện nghị định số 42/2010/nđ-cp ngày 15 tháng 4 năm 2010 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng

Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Thông báo năng lực của công ty XD và chuyển giao công nghệ Thủy Lợi

Thông báo năng lực của công ty TNHH một thành viên tư vấn đầu tư & XD Anh Quang

Thông báo năng lực của công ty TNHH một thành viên tư vấn đầu tư & XD hà Châu

 

Số lượt truy cập
106539

Trang Tin Điện Tử Sở Xây Dựng Lai Châu
Địa chỉ: Hương Phong 1 phường Tân Phong - Thị xã Lai Châu tỉnh Lai Châu
Điện thoại: (0231) 3876 985; Fax: (0231) 3792 385 Email: soxaydung-laichau@chinhphu.vn
Bản quyền thuộc: Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu - 2007